گروه برنامه نویسی گیم اور

بزرگترین وبسایت اموزشی

هربرنامه یا اموزش که نیاز دارید به سایت ما سر بزنید

بزرگترین وبسایت اموزشی

هربرنامه یا اموزش که نیاز دارید به سایت ما سر بزنید

بزرگترین وبسایت اموزشی

🕵به وب سایت ما خوش امدید 🕵

WWW.GAMEOVER.BLOG.COM

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
نویسندگان
آخرین نظرات

رویداد های فرم

معرفی رویدادهای فرم در سی شارپ #C

وقتی نمونه ای از برنامه ی ویژوال ایجاد میکنیم، اولین مرحله در برنامه نویسی، ایجاد فرم و اضافه کردن کنترلها به آن است. فرم ، بستری برای دربرگرفتن کنترلها جهت برنامه نویسی ویژوال است و کنترل، قطعات نرم افزاری هستند که قابلیت استفاده مجدد را دارند. فرمهای برنامه با استفاده از کنترل ها طراحی میشوند. هر فرم دارای تعدادی رویداد است که در شرایط خاصی رخ میدهند.  بعضی از رویدادهای مهم فرم عبارتنداز:

رویداد Activated : وقتی رخ میدهد که فرم فعال شود.

رویداد BackgroundColorChanged : وقتی رخ میدهد که رنگ زمینه فرم عوض شود.

رویداد BackgroundImagedChanged : وقتی رخ میدهد که تصویر مربوط به زمینه فرم عوض شود.

رویداد BindingContextChanged : وقتی رخ میدهد که خاصیت BindingContext تغییر کند.

رویداد CausesValidationChanged : وقتی رخ میدهد که خاصیت CausesValidation تغییر کند.

رویداد ChangeUICaues: وقتی رخ میدهد که صفحه کلید عوض شود.

رویداد Click: وقتی رخ میدهد که کنترل کلیک شود.

رویداد FormClosed: وقتی رخ میدهد که فرم بسته شود.

رویداد FormClosing: وقتی رخ میدهد که فرم در حالت بسته شدن باشد.

رویداد ContextMenueStripChanged: وقتی بر روی کنترلی کلیک راست کنید، منویی ظاهر میشود که منوی میانبر نام دارد.

رویداد CursorChanged : وقتی رخ میدهد که شکل مکان نما تغییر کند.

رویداد Deactive  : هنگامی که کنترل غیر فعال میشود، این رویداد رخ میدهد.

رویداد DockChanged : وقتی رخ میدهد که الحاق تغییر کند.

رویداد DoubleClick: وقتی رخ میدهد که کنترل کلیک مضاعف شود.

رویداد DragDrop: وقتی رخ میدهد که کنترلی بر روی این کنترل کشیده شود و رها گردد.

رویداد DragEnter: وقتی رخ میدهد که کنترلی از طریق کشیده شدن وارد فرم شود.

رویداد DragLeave: وقتی رخ میدهد که کنترلی از طریق کشیدن از فرم خارج شود.

رویداد DragOver: وقتی رخ میدهد که کنترلی بر روی فرم کشیده شود.

رویداد EnablesChanged : وقتی که خاصیت Enabled مربوط به کنترلی تغییر یابد، این رویداد رخ میدهد.

رویداد Enter : وقتی رخ میدهد که مکان نما به فرم وارد شود.

رویداد FontChanged : وقتی رخ میدهد که خاصیت Font کنترلی تغییر یابد.

رویداد ForeColorChanged : وقتی رخ میدهد که رنگ متن تغییر یابد.

رویداد GiveFeedback : در مدت زمان کشیدن کنترل این رویداد رخ میدهد.

رویداد HelpRequested : وقتی رخ میدهد که کاربر برای کنترلی درخواست کمک کند.

رویداد ImeModeChanged : وقتی رخ میدهد که حالت ویراستار متد ورودی تغییر یابد.

رویداد InputLanguageChanged : وقتی رخ میدهد که زبان صفحه کلید تغییر کند.

رویداد KeyDown : وقتی رخ میدهد که کلیدی از صفحه کلید فشرده شود.

رویداد KeyPress : وقتی که کلیدی فشرده شود ، این رویداد  رخ میدهد. رویداد KeyPress قبل از رویداد KeyDown رخ میدهد.

رویداد KeyUp : وقتی که کلید فشرده شده رها شود ، این رویداد  رخ میدهد.این رویداد بعد از رویدادهای KeyPress و KeyDown رخ میدهد.

رویداد Layout : وقتی رخ میدهد که کنترلی موقعیت کنترل های روی خودش را تغییر میدهد.

رویداد Leave : وقتی رخ میدهد که مکان نما کنترلی را ترک کند.

رویداد Load : وقتی کنترلی بار میشود، این رویداد رخ میدهد.

رویداد LocationChanged : وقتی رخ میدهد که مکان کنترلی تغییر کند.

رویداد MaximizidBoundsChanged : وقتی رخ میدهد که مقدار خاصیت MaximizidBounds تغییر کند.

رویداد MdiChildActivate : اگر چند سند در برنامه داشته باشیم وقتی که یک فرم فرزند MDI غیرفعال شده یا بسته میشود، این رویداد رخ میدهد.

رویداد MenuComplete : وقتی رخ میدهد که نمایش منو کامل شود.

رویداد MenuStart : وقتی رخ میدهد که نمایش منو شروع شود.

رویداد MinimimSizeChanged : وقتی رخ میدهد که خاصیت MinimimSize تغییر کند.

رویداد MouseDown : وقتی رخ میدهد که کلید ماوس کلیک شود.

رویداد MouseEnter : وقتی رخ میدهد که مکان نما وارد کنترلی شود.

رویداد MouseHover : وقتی رخ میدهد که مکان نما منتظر باشد.

رویداد MouseLeave : وقتی رخ میدهد که مکان نما کنترلی را ترک کند.

رویداد MouseMove : وقتی رخ میدهد که مکان نما بر روی کنترلی حرکت کند.

رویداد MouseUp : وقتی رخ میدهد که دکمه ماوس رها شود.

رویداد Move : وقتی رخ میدهد که کنترلی شروع به حرکت کند.

رویداد Paint : وقتی رخ میدهد که کنترلی رسم شود.

رویداد ParentChanged : وقتی رخ میدهد که خاصیت Parent کنترل تغییر یابد.

رویداد QueryContinueDrag : این رویداد در زمان کشیده شدن و رها کردن کنترل اتفاق می افتدو مشخص میکند آیا کنترل منبع کشیده شده میتواند کشیدن و رها کردن را لغو کند یا خیر.

رویداد Resize : وقتی رخ میدهد که اندازه کنترل تغییر میابد.

رویداد RightToLeft : وقتی رخ میدهد که مقدار خاصیت RightToLeft تغییر کند.

رویداد SizeChanged : وقتی رخ میدهد که مقدار خاصیت  Sizeتغییر کند.

رویداد StyleChanged : وقتی رخ میدهد که سبک کنترل تغییر کند.

رویداد SystemColorsChanged : وقتی رخ میدهد که رنگ های سیستم تغییر کند.

رویداد TabIndexChanged : وقتی رخ میدهد که مقدار خاصیت  TabIndexتغییر کند.

رویداد TabStopChanged : وقتی رخ میدهد که مقدار خاصیت TabStopتغییر کند.

رویداد TextChanged : وقتی رخ میدهد که متن کنترل تغییر کند.

رویداد Validated : پس از اعتبارسنجی داده ها رخ میدهد.

رویداد Validating  : در هنگام اعتبارسنجی داده ها رخ میدهد.

رویداد VisibleChanged : وقتی رخ میدهد که خاصیت Visible کنترل تغییر کند.

رویداد AutoSizeChanged : وقتی رخ میدهد که خاصیت AutoSize  تغییر کند.

رویداد AutoValidatedChanged : وقتی رخ میدهد که خاصیت  AutoValidatedتغییر کند.

رویداد BackgroundLayoutChanged : وقتی رخ میدهد که خاصیت  BackgroundLayoutتغییر کند.

رویداد ClientSizeChanged : وقتی رخ میدهد که خاصیت  ClientSize تغییر کند.

رویداد ControlAdded : وقتی رخ میدهد که کنترلی اضافه شود.

رویداد ControlRemoved : وقتی رخ میدهد که کنترلی از روی فرم حذف شود.

رویداد HelpButtonClicked : وقتی که دکمه علامت ؟  روی فرم کلیک شود، این رویداد رخ میدهد.

رویداد MouseCaptureChanged : وقتی رخ میدهد که خاصیت  MouseCaptureتغییر کند.

رویداد MouseDoubleClick : وقتی که دکمه ماوس کلیک مضاعف شود، این رویداد رخ میدهد.

رویداد PaddingChanged : هرگاه خاصیت Padding تغییر کند این رویداد رخ میدهد.

رویداد RoginChanged : هرگاه خاصیت  Roginتغییر کند این رویداد رخ میدهد.

رویداد ResizeBegin : هرگاه تغییر اندازه فرم شروع شود، این رویداد رخ میدهد.

رویداد ResizeEnd : هرگاه تغییر اندازه فرم خاتمه یابد، این رویداد رخ میدهد.

رویداد Scroll : هرگاه فرم Scroll شود، این رویداد رخ میدهد.

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.